רשימת נושאים שלב ב' כיתות יא'-יב'

הנושאים שנכללים בשלב א' יכולים להיכלל בשלב ב' כאשר נוספים הנושאים הבאים:

תמיסות מעורבות ובופרים

פעולת הבופר

תכנון הבופר

טיטור של חומצה חזקה עם בסיס חזק

טיטור של חומצה חזקה עם בסיס חלש

טיטור של חומצה חלשה עם בסיס חלש

תרמודינמיקה החוק השני והשלישי

שינויים ספונטניים

אנטרופיה אי סדר

שינויים באנטרופיה

אנטרופיות מולריות תקניות

אנטרופיות תגובה תקניות

שינויים באנטרופיה של המערכת ושל סביבתה

אנרגיה חופשית

אלקטרוכימיה

תאים גלווניים- הקשר בין פוטנציאל התא ואנרגיה החופשית של התגובה.

פוטנציאלי חיזור תקניים וקבועי שיווי משקל

כיצד מחשבים קבועי שיווי משקל מנתונים אלקטרוכימיים

משוואת נרנסט

קיטיקה כימית

תגובות שרשרת

קצב ושיווי משקל

כימיה אי-אורגנית

תיאוריית השדה הגבישי

הסדרה הספקטרוכימית

צבעי הקומפלקסים

התכונות המגנטיות של קומפלקסים

תיאוריית שדה הליגנדה

כימיה גרעינית

תגובות גרעיניות

ניבוי סוג הדעיכה הגרעינית

סינתזה גרעינית

אנרגיה גרעינית- ביקוע גרעיני, המרת מסה ואנרגיה

שיווי משקל כימי

המקור התרמודינמי של קבועי שיווי המשקל

הגדרת קבוע שיווי משקל באמצעות ריכוזים מולריים של גזים

 

 שיווי משקל פיזיקאלי

לחץ אדים

נדיפות וכוחות בין-מולקולאריים

השפעת הטמפרטורה על לחץ האדים

רתיחה

קיפאון והרתיחה

דיאגרמת פאזות

טמפרטורה ומסיסות

אנתלפיית ההמסה

האנרגיה החופשית של המסה

לחצים חלקיים

תאי יחידה

סוגי מבנים: מבנה קובי ממורכז פאה,ממורכז גוף, קובי פשוט.

קביעת מבנה המתכת על פי צפיפותה

מבנים יוניים