שלב א’

מידע כללי ומבנה המבחן

שלב א’ נערך בבתי הספר בצורה מקוונת.

המבחן בנוי משאלות רבות-בחירה שהתלמידים נדרשים לפתור בזמן קצוב.

כיתות ט-י 26 שאלות 150 דק’

כיתות יא-יב  29 שאלות 150 דק’

חומר למבחן

החומר לשלב א’ של הכימיאדה סוקר בעיקר דברים דומים לאלו הנלמדים לבגרות בכימיה בתוספת נושאים מסוימים.
ניתן להשלים נושאים שלא נלמדו בבית הספר מהקישורים בעמוד למידה ותרגול
ניתן לתרגל מבחני עבר מהעמוד מבחנים מהכימיאדה

בשלב א’ החומר הנדרש לתלמידים בכיתות י’ ולתלמידים בכיתות י”א-י”ב הוא שונה:

חומר לשלב א – כיתות י

חומר לשלב א – כיתות יא-יב